Strona główna | Galeria zdjęć | Aktualności | Księga gości | Informacje | Nauczyciele | Linki | Promyczek | Nasza szkoła | Publikacje nauczycieli | Publikuj
Wybierz dział publikacji
Wpisz szukane słowa
Wyszukaj w:

Publikacje / pedagogika wczesnoszkolna / Anna Wójcik - Program zajęć dydaktyczno - wyrównawczych dla klasy I kształcenia zintegrowanego przygotowany przez Annę Wójcik X


Autor: Anna Wójcik
opublikowano: 2010-09-12 :: 15:02


SZKOŁA PODSTAWOWA

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Bohaterów 7. KOŁOBRZESKIEGO PUŁKU PIECHOTY

W NIEDRZWICY DUŻEJ

 

 

 

 

PROGRAM

ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZYCH

DLA KLASY I KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO

PRZYGOTOWANY PRZEZ ANNĘ WÓJCIK

 

 

WSTĘP

Pierwszy rok nauki w szkole jest bardzo ważnym okresem edukacyjnym w rozwoju każdego dziecka. Wiadomości jakie nabędzie ono w tym czasie są warunkiem powodzenia w dalszej edukacji. Na etapie kształcenia zintegrowanego istotne są umiejętności mówienia, czytania, pisania i liczenia. Aby dziecko osiągnęło te umiejętności potrzeba wielu zabiegów natury dydaktyczno – metodyczno – wychowawczej ze strony nauczyciela, aktywnej pracy samego ucznia jak i udanej współpracy z rodzicami.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze przewidziane są dla grupy dzieci o różnych potrzebach edukacyjnych, przejawiających się trudnościami w nauce szkolnej. Zdarza się, że uczniowie mają problemy z opanowaniem niektórych wiadomości i umiejętności, a spowodowane to jest różnymi przyczynami będącymi podstawą niepowodzeń szkolnych.

Najczęściej dostrzegane przeze mnie przyczyny niepowodzeń szkolnych wśród uczniów to:

·         Częste absencje w szkole spowodowane chorobą

·         Fragmentaryczne zaburzenia rozwojowe

·         Niska sprawność percepcji słuchowej i wzrokowej

·         Zaburzona sprawność ruchowa i manualna

·         Deficyty rozwojowe

·         Zmiany nastroju u dziecka

·         Wolniejsze tempo pracy

·         Problemy ze skupieniem uwagi

·         Zaniedbanie środowiskowe

 Mając na uwadze dobro dzieci opracowałam i wdrożyłam program zajęć wyrównawczych dla uczniów mojej klasy. 

 

ZASADY PROWADZENIA ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH

W pracy wyrównawczo – dydaktycznej muszą być uwzględnione wszystkie podstawowe zasady pedagogiczne obowiązujące również w pracy szkolnej. Często w czasie prowadzenia zajęć wyrównawczych muszą one być pełniej i konsekwentniej realizowane niż podczas normalnej pracy pedagogicznej. Dlatego powinny być przestrzegane następujące zasady:

-  możliwie pełna indywidualizacja pracy z każdym dzieckiem

- stawianie zadań dostosowanych do możliwości dziecka i zapewnienie warunków do prawidłowego wykonywania ćwiczeń

- powolne i systematyczne przechodzenie od zadań łatwych do coraz trudniejszych, od prostych do bardziej złożonych

- zapewnienie warunków utrwalenia prawidłowych umiejętności i likwidowanie niekorzystnych nawyków w czytaniu, pisaniu i mówieniu

- dostosowanie czasu do trwania poszczególnych ćwiczeń do możliwości dziecka

- mobilizowanie dziecka do wykonywania zadań poprzez stosowanie różnorodnych form ćwiczeń

 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Głównym założeniem zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z edukacji polonistycznej i edukacji matematycznej jest wyrównywanie braków , powtarzanie i utrwalanie wiadomości. Ponadto eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz stwarzanie możliwości wszechstronnego rozwoju dziecka na miarę indywidualnych możliwości. Zajęcia te mają za zadanie wdrażać uczniów do posługiwania się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w życiu codziennym.

 

CELE OGÓLNE

EDUKACJA POLONISTYCZNA

·         Kształtowanie sprawności w zakresie mówienia, pisania, czytania i umiejętności pracy z tekstem

·         Rozbudzanie motywacji czytania tekstów z uwzględnieniem stopniowania trudności

·         Wdrażanie do komunikatywnego prowadzenia rozmowy na różne tematy

·         Wzbogacanie, aktywizowanie i uściślanie słownictwa

·         Kształtowanie wrażliwości estetycznej przez kontakt z twórczością dla dzieci

·         Przygotowanie do odbioru dzieł sztuki teatralnej, filmowej, radiowej i telewizyjnej

·         Przygotowanie do samokształcenia i korzystania ze środków upowszechniania informacji

·         Budzenie miłości do języka ojczystego

 

EDUKACJA MATEMATYCZNA

·         Rozwijanie zdolności poznawczych i logicznego myślenia

·         Kształtowanie rozumienia pojęcia liczby naturalnej aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym

·         Doskonalenie umiejętności wykonywania poznanych działań matematycznych

·         Rozróżnianie podstawowych figur geometrycznych

 

 

METODY PRACY

·         Podająca

·         Programowa

·         Zadań stawianych do wykonania

·         Praktyczna

·         Problemowa

 

 

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE

·         Teksty literackie

·         Karty pracy

·         Historyjki obrazkowe

·         Ilustracje

·         Rozsypani

·         Plansze z pisownią trudnych wyrazów

·         Gry dydaktyczne

·         Klocki typu T

·         Figury geometryczne

·         Zegary

·         Klocki matematyczne

 

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA

 

EDUKACJA POLONISTYCZNA

Uczeń klasy pierwszej powinien:

- wypowiadać się na określony sposób w formie rozwiniętej

- kulturalnie porozumiewać się i zgodnie współżyć z kolegami i dorosłymi

-czytelnie, płynnie i kształtnie pisać wyrazy i zdania

- właściwie rozmieszczać tekst na stronie

- płynnie, poprawnie i wyraziście czytać łatwe teksty

- wskazywać w utworze literackim postacie główne

- dokonać oceny bohatera

- wyróżniać w zdaniu wyrazy, w wyrazach sylaby oraz głoski: samogłoski i spółgłoski

- rozpoznać zdanie oznajmujące, pytające, rozkazujące i wykrzyknikowe

- rozpoznawać czasowniki i rzeczowniki w zdaniu

 

 

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Uczeń klasy pierwszej powinien

- klasyfikować przedmioty według cech jakościowych

- zapisywać za pomocą cyfr i odczytywać liczby naturalne od 0 do20 oraz je porównywać

- pokazać miejsce liczby na osi liczbowej

- wykonywać dodawanie i odejmowanie w zakresie 20

- analizować i rozwiązywać proste zadania tekstowe

- rozpoznawać i nazywać podstawowe figury geometryczne

- mierzyć odcinki za pomocą linijki

 

TEMATYKA ZAJĘĆ

 

EDUKACJA POLONISTYCZNA

·         Analiza i synteza słuchowo – wzrokowa wyrazów

·         Budowa schematu i modelu wyrazów, podział wyrazów na sylaby

·         Czytanie wyrazów, zdań i krótkich tekstów

·         Wypowiadanie się na temat ilustracji

·         Formułowanie odpowiedzi na postawione pytania

·         Opowiadanie fragmentu utworu

·         Ustne wypowiedzi na temat oglądanych obrazków i historyjek obrazkowych

·         Kreślenie znaków litero podobnych

·         Nauka pisania liter łączenie ich w wyrazy

·         Przepisywanie wyrazów, zdań i krótkich tekstów książki i tablicy

·         Rozpoznawanie różnych rodzajów zdań

·         Pisownia wielką literą – nazwy własne

·         Rozpoznawanie i wyszukiwanie w tekście rzeczowników i czasowników

·         Pisownia poznanych wyrazów z trudnościami ortograficznymi

·         Pisanie z pamięci wyrazów i zdań

EDUKACJA  MATEMATYCZNA

·         Określanie wzajemnego położenia przedmiotów w płaszczyźnie i w przestrzeni

·         Klasyfikowanie przedmiotów według cech jakościowych

·         Rozpoznawanie kształtów figur w otoczeniu

·         Rysowanie podstawowych figur geometrycznych

·         Zapisywanie cyfr od 0 – 20 , porównywanie liczb z użyciem znaków <,>, =

·         Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 20

·         Rozkładanie liczby na składniki

·         Rozwiązywanie równań typu: x+8=13

·         Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych

·         Mierzenie długości odcinków, porównywanie ich długości

·         Nazywanie dni tygodnia oraz nazwy miesięcy i pór roku

·         Liczenie pieniędzy

·         Odczytywanie pełnych godzin na zegarze

 

 

UWAGI

Tak jak wspomniałam na wstępie praca na zajęciach wyrównawczych ma charakter indywidualny, dostosowany do możliwości każdego dziecka. Indywidualizacja powinna polegać na stałej obserwacji przebiegu i efektów pracy każdego ucznia, powolnym stopniowaniu trudności , systematyczności i ciągłości oddziaływań. Punktem wyjścia musi być dogłębna analiza potrzeb edukacyjnych i możliwości indywidualnych. Wskazówką mogą być tu słowa G. Courtois a „Nie można żądać od dziecka pracy ponad jego siły, lecz małych wysiłków, które dawać mu będą poczucie powodzenia i postępów”. Ważne jest również docenienie wkładu pracy i zaangażowanie dziecka, a więc ocenianie postępów wzmacnianiem pozytywnym.

 

EWALUACJA

Program zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, który proponuję zawiera podstawowe treści programowe jakie uczeń klasy I powinien przyswoić sobie po zajęciach wyrównawczych.

Ewaluacja programu następuje przez:

- monitorowanie obecności uczniów

- zaangażowanie i chęć uczestniczenia w zajęciach wyrównawczych

- śledzenie wyników osiąganych na sprawdzianach

- rozmowach z rodzicami dzieci uczęszczających na zajęcia wyrównawcze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © 1999-2015 Ewa Krysińska