Strona główna | Galeria zdjęć | Aktualności | Księga gości | Informacje | Nauczyciele | Linki | Promyczek | Nasza szkoła | Publikacje nauczycieli | Publikuj
Wybierz dział publikacji
Wpisz szukane słowa
Wyszukaj w:

Publikacje / zespoły zadaniowe w szkole / Agnieszka Molińska - Plan pracy zespołu wychowawczego X


Autor: Agnieszka Molińska
opublikowano: 2010-06-03 :: 15:39


Plan pracy zespołu wychowawczego i zespołu do spraw bezpieczeństwa

Plan pracy zespołu wychowawczego

Rok szkolny 2007/2008

Lider: mgr Agnieszka Molińska

 

 

Cele:

·         Nowelizacja programu wychowawczego i profilaktycznego;

·         Eliminowanie zachowań agresywnych;

·         Doskonalenie warsztatu wychowawcy;

·         Pedagogizacja rodziców;

 

 

Zadania

Sposoby realizacji

Termin

Odpowiedzialni

Ewaluacja

Nowelizacja Szkolnego Programu Wychowawczego    i Profilaktycznego

 1. Analiza dokumentów prawnych związanych z opieką i wychowaniem.
 2. Wytyczenie obszarów programu.
 3. Ustalenie celów, założeń                        i szczegółowych zadań.
 4. Przedstawienie na Radzie Pedagogicznej programu.
 5. Opinia Rady Rodziców na temat programu

X

 

XI

XII

 

 

III

III

Zespół wychowawców + pedagog szkolny

Znowelizo-wany program

 

Jednolity strój uczniów

 1. Ustalenie jednolitego stroju szkolnego.
 2. Ustalenie galowego stroju szkolnego.

X

K. K.,    A. Molińska

Załącznik do statutu

Wywiązywanie się uczniów z obowiązku szkolnego

 1. Stworzenie procedury postępowania w sytuacji absencji ucznia.
 2. Stworzenie procedury postępowania w sytuacji używanie telefonu komórkowego przez ucznia.

 

XI

 

XI

Wychowawcy klas + pedagog

Spisane procedury

Trening Zastępowania Agresji

 1. Stworzenie grupy uczniów zachowujących się agresywnie
 2. Prowadzenie treningów terapeutycznych.

XI

 

XII-VI

K. K.

C. B.

Lista uczniów

 

Lista obecności uczniów

Pedagogizacja rodziców

Tematyka na zebrania z rodzicami w klasach:

Klasy I Charakterystyka ucznia gimnazjum.

Klasy II Jak pomóc dziecku w nauce?

Klasy III Jaką szkołę wybrać? Szkolnictwo      ponadgimnazjale.

Tematyka na zebrania plenarne:

1. Jak radzić sobie z problemami okresu dojrzewania?

2. Uczeń przed organami sprawiedliwość

 

I

I

I

 

 

XII

 

III

 

Wychowawcy poszczególnych klas

 

 

Psycholog

 

Policjant

 

 

Protokoły zebrań

Pedagogizacja nauczycieli

Tematyka na spotkaniach zespołu wychowawczego:

 1. Charakterystyka ucznia gimnazjum.
 2. Etyka zawodu nauczyciela

 

 

XI

I

 

 

A. Molińska

K. K.

 

 

Protokół ze spotkania

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem

Wychowawcze zajęcia otwarte dla kolegów      i koleżanek:

 

1.      Kryształ wartości – K. Kucapska

2.      Typy osobowości wg Hollanda –

 A. Molińska

3.      Anoreksja i bulimia – choroby współczesnej cywilizacji –

 D. Dobrzeniecka-Mika

 

 

 

24.10.2007

07.02.2008

 

29.05.2008

Wychowawcy + pedagog

Scenariusze lekcji

 

                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

Protokół z posiedzenia zespołu wychowawczego

w dniu 17 października 2007r

 

 

 

1.      Analiza dokumentów związanych z opieką i wychowaniem uczniów.

2.      Dyskusja nad właściwą realizacją treści programu wychowawczego

3.      Ustalenie zasad dokumentowania nieobecności ucznia w dzienniku lekcyjnym

4.      Ustalenie jednolitego stroju szkolnego i stroju galowego.

5.      Opracowanie arkusza obserwacji lekcji wychowawczej (A. Molińska)

 

 

Wnioski:

Wdrażać w  zasad dokumentowania nieobecności ucznia w dzienniku lekcyjnym.

Wnieść zmiany do Karty Zachowania Ucznia związane z regularnym noszeniem mundurka (+20; brak mundurka -5) szkolnym i strojem galowym (+10)

 

 

 

 

 

 

Protokół z posiedzenia zespołu wychowawczego

w dniu 22 listopada 2007r

 

 

 

1.      Wytyczenie obszarów Programu Wychowawczego.

2.      Sporządzenie listy uczniów zachowujących się agresywnie.

3.      Przedstawienie referatu Charakterystyka psychofizyczna ucznia gimnazjum (A. Molińska).

4.      Tematyka na zebrania z rodzicami.

5.      Omówienie lekcji Kryształ wartości (prowadząca K. Kucapska).

6.      Sprawy wychowawcze.

 

 

 

Wnioski:

– Wychowawcy klas: I przeprowadzą zebrania na temat: Charakterystyka psychofizyczna ucznia gimnazjum; Klas II Jak pomóc dziecku w nauce; Klas III Jaką szkołę wybrać? Szkolnictwo ponadgimnazjalne.

– Pedagog szkolny zaprosi na prelekcję p. D. Ambroży – doradcę zawodowego, z Powiatowego Urzędu Pracy.

– Wychowawcy zawnioskują o naganę Dyrektora dla uczniów: R. Łagan, P. Gnacek.

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół z posiedzenia zespołu wychowawczego

w dniu 23 kwietnia 2008r

 

 

1.      Ustalenie celów, założeń i szczegółowych zadań do programu wychowawczego. Treści w programie wychowawczym.

2.      Przyjęcie procedury  postępowania wobec ucznia uchylającego się od realizowania obowiązku szkolnego

3.      Omówienie lekcji Typy osobowości wg Hollanda (prowadząca A. Molińska)

4.      Sprawy wychowawcze.

 

 

Wnioski:

Przedstawienie propozycji programu wychowawczego nauczycielom.

Wdrażanie procedury postępowania wobec ucznia uchylającego się od realizowania obowiązku szkolnego.

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie z realizacji planu pracy zespołu wychowawczego

Rok szkolny 2007/2008

Lider: mgr Agnieszka Molińska

Członkowie: mgr Katarzyna Kucapska, mgr Dariusz Baniowski, mgr Anna Bablak, mgr Aneta Michalska, mgr Arkadiusz Moliński, mgr inż.Joanna Wehr, mgr Cezary Baniowski,     mgr Dorota Dobrzeniecka-Mika, mgr Dorota Maciejewska, mgr Anna Witulska

 

 

Cele:

·         Nowelizacja programu wychowawczego i profilaktycznego;

·         Eliminowanie zachowań agresywnych;

·         Doskonalenie warsztatu wychowawcy;

·         Pedagogizacja rodziców;

 

 

Zadania

Sprawozdanie z realizacji

Uwagi

Nowelizacja Szkolnego Programu Wychowawczego    i Profilaktycznego

W październiku zespół przeanalizował dokumenty związanych

z opieką i wychowaniem uczniów w celu napisania programu wychowawczego

 

1.       Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity: Dz. U. Nr 256 poz. 2572, z późn. Zmianami

2.       Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lutego 2002 r.. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego     w poszczególnych typach szkół /Dz. U. Nr 51 poz. 458 zmiany: z 2003 r. Dz. U. Poz. 210 poz. 2041; z 2005 r. Nr 19 poz. 165/.

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 poz. 624; zmiany: Dz. U. Z 2002 r. Nr 10 poz. 96; z 2003 r. Nr 146, poz. 1416; z 2004 r. Nr 66 poz. 606; z 2005 r. Nr 10 poz. 75)

 

 1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2003r. Nr. 24, poz. 198).

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. Nr. 26, poz. 226).

 

 1. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 stycznia 1994r.(Dz. U. Nr. 111, poz. 535 z późn. zm.).

 

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z  dnia 20 sierpnia 1996r.  w sprawie sposobu organizowania i prowadzenia działalności w dziedzinie promocji zdrowia psychicznego zapobiegania zaburzeniom psychicznym (Dz. U. Nr 112, poz. 537)
 2. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr. 35, poz. 230 z późn. zm.)

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr. 11, poz. 114)

 

 1. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr. 11, poz. 109 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze w związku z ustawą.

 

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2003r. w sprawie zakresu i organizacji opieki zdrowotnej nad dziećmi młodzieżą (Dz. U. Nr. 130, poz. 1196

 

Konstytucja RP

Ustawa o systemie oświaty ;

 Ustawa Karta Nauczyciela:

 

W listopadzie wytyczono obszary i priorytety programu:

1.      Kształtowanie w świadomości ucznia właściwych postaw prospołecznych

2. Uświadamianie  uczniom  konieczności dbania o  rozwój intelektualny poprzez korzystanie z różnych źródeł informacji     i  wytrwałe dążenie do wyznaczonego sobie celu

3.  Kształtowanie potrzeby dbania o rozwój fizyczny i zdrowotny

4.       Rozwijanie poczucia patriotycznego, aktywn uczestniczenie ucznia w życiu społeczności szkolnej, swojej małej i dużej ojczyzny

 

W kwietniu przedstawiono projekt programu wychowawczego nauczycielom.

 

Jednolity strój uczniów

W październiku ustalono  jednolity  stroju szkolny i strój galowy. Naniesiono zmiany do Karty Zachowania Ucznia związane               z regularnym noszeniem mundurka (+20; brakiem mundurka -5)        i stroju galowego (+10)

 

Wywiązywanie się uczniów z obowiązku szkolnego

W październiku ustalono zasady dokumentowania nieobecności ucznia w dzienniku lekcyjnym

 

W kwietniu przyjęto procedurę  postępowania wobec ucznia uchylającego się od realizowania obowiązku szkolnego

 

 

Trening Zastępowania Agresji

W marcu stworzono grupę uczniów zachowujących się agresywnie

Od kwietnia rozpoczęły się treningi terapeutyczne TZA. Uczęszczało na nie 12 uczniów, odbyło się 12 godzin zajęć

 

Pedagogizacja rodziców

Na spotkaniu listopadowym ustalono tematykę na zebrania z rodzicami w klasach:

Klasy I Charakterystyka ucznia gimnazjum.

Klasy II Jak pomóc dziecku w nauce?

Klasy III Jaką szkołę wybrać? Szkolnictwo      ponadgimnazjale.

Tematy zostały zrealizowane na zebraniu 08.04.2008r

Zebranie w klasie IIb prowadziła pani T. Machalska z PPP w Wałczu.

Zebranie w klasach III prowadziła p. D. Ambroży z PUP w Wałczu.

 

Pedagogizacja nauczycieli

Na spotkaniu w listopadzie przedstawiłam Charakterystykę psychofizyczną ucznia gimnazjum.

 

 

 

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem

W tym roku szkolnym odbyły się zajęcia otwarte dla kolegów

i koleżanek:

 

Kryształ wartości – K. Kucapska 24.10.2007

1.      Typy osobowości wg Hollanda –

 A. Molińska 07.02.2008

2.      Anoreksja i bulimia – choroby współczesnej cywilizacji –

 D. Dobrzeniecka-Mika 29.05.2008

Do zajęć opracowano arkusz obserwacji lekcji wychowawczej

(A. Molińska)

 

 

 

Wnioski:

Przedstawić Program Wychowawczy Szkoły na spotkaniu z RR.

Stworzyć procedurę postępowania w sytuacji używanie telefonu komórkowego przez ucznia.

Przeprowadzić wywiadówkę profilaktyczną dla rodziców.

Zrealizować temat na spotkaniu zespołu wychowawczego: Etyka zawodu nauczyciela.

Prowadzić zajęcia otwarte dla kolegów i koleżanek.

 

 © 1999-2015 Ewa Krysińska