Strona główna | Galeria zdjęć | Aktualności | Księga gości | Informacje | Nauczyciele | Linki | Promyczek | Nasza szkoła | Publikacje nauczycieli | Publikuj
Wybierz dział publikacji
Wpisz szukane słowa
Wyszukaj w:

Publikacje / awans zawodowy / Agata Granda - PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO X


Autor: Agata Granda
opublikowano: 2010-05-24 :: 19:37


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

 

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ

O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

 

 

Imię i nazwisko – Agata Granda

 

Nazwa szkoły – Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi

 

Nauczane przedmioty – język polski, historia

 

Czas trwania stażu – 01.09.2009r. – 31.05.2012r. (2 lata i 9 miesięcy)

 

 

Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela   

                                                                     mianowanego.

 

 

Priorytety w pracy zawodowej:

- rozwijanie umiejętności dotyczących organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy

- uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego służących własnemu rozwojowi i podnoszeniu poziomu pracy szkoły

- uwzględnianie w swej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych

  i cywilizacyjnych

 

 

 

 

 

REALIZOWANIE ZADAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO UZYSKANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO – NAUCZYCIEL MIANOWANY

 

 

 

Lp

 

 

Zadania

 

Formy realizacji

 

Oczekiwane efekty

 

Sposób dokumentacji

 

Termin

 

1.

 

Przypomnienie procedury

awansu zawodowego.

 

- analiza przepisów prawa oświatowego,

- opracowanie i złożenie planu rozwoju 

   zawodowego.

 

 

- znajomość przepisów  

  oświatowych,

- wszczęcie postępowania.

 

- wniosek o rozpoczęcie  

   stażu,

- plan rozwoju

  zawodowego.

 

 

IX.2009

2.

 

Nawiązanie współpracy

z opiekunem stażu.

- rozmowa,

- ustalenie zasad i harmonogramu

   współpracy.

 

 

- zawarcie kontraktu z opiekunem,

- ustalenie harmonogramu spotkań.

- kontrakt,

- harmonogram spotkań.

IX. 2009

3.

 

Poznanie zasad funkcjonowania

i organizacji szkoły.

- analiza dokumentacji: Statutu Szkoły,  

  Programu Rozwoju Szkoły, WSO,  

  Programu Wychowawczego Szkoły.

 

- dobra znajomość zasad

  funkcjonowania szkoły,

- wdrażanie w/w dokumentów w pracy  

  dydaktyczno-wychowawczej.

 

 

 

4.

 

Uczestnictwo

w pracach organów szkolnych, związanych

z realizacją jej

podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.

- aktywny udział w posiedzeniach Rady  

  Pedagogicznej,

- zapoznanie z wynikami pracy zespołu  

  nauczycieli do spraw  

  wewnątrzszkolnego systemu oceniania,

- wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu 

  oceniania.

- udział w pracach zespołu   

  humanistycznego, 

- współpraca z Radą Rodziców

- udział w pracach zespołu

  opiekuńczo-wychowawczego.

 

- poszerzanie wiedzy i umiejętności,

- rozwijanie i doskonalenie własnego  

  warsztatu pracy,

- znajomość aktualnych problemów  

  szkoły.

 

cały okres

stażu.

5.

 

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.

- gromadzenie niezbędnych  

  dokumentów, potwierdzających

  realizację planu rozwoju zawodowego.

- odpowiednie przygotowanie się do

   egzaminu, umożliwiającego  

   uzyskanie awansu zawodowego na  

   stopień nauczyciela minowanego.

 

- zgromadzona

  dokumentacja.

na bieżąco.

6.

 

Przygotowanie sprawozdania

z realizacji planu rozwoju zawodowego.

 

- opis realizacji planu rozwoju   

  zawodowego,

- autorefleksja,

- autoanaliza.

- określenie swoich umiejętności,  

- podsumowanie stażu.

- sprawozdanie z realizacji  

  planu rozwoju     

  zawodowego.

 

 

sprawozdanie końcowe za okres stażu

7.

 

Zakończenie stażu.

 

- złożenie wniosku o postępowanie

  egzaminacyjne i zgromadzonej

  dokumentacji.

 

- egzamin kwalifikacyjny

- wniosek

- zgromadzona    

  dokumentacja.

VI. 2012

8.

 

Doskonalenie sposobu

prowadzenia lekcji

i ich omawiania.

- obserwacja zajęć prowadzonych przez  

  opiekuna stażu i prowadzenie zajęć

   w jego obecności.

- umiejętność obserwacji, korzystanie  

  z doświadczeń innych.

- dobór właściwych metod  

  dydaktycznych.

 

- scenariusze lekcji,

- arkusze obserwacji.

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poszerzanie wiedzy

i umiejętności

w procesie aktywnego udziału

w wewnątrzszkolnym

i zewnątrzszkolnym doskonaleniu.

 

 

Podnoszenie wiedzy

i umiejętności

z zakresu języka polskiego i historii.

 

- aktywny udział we wszystkich formach  

  doskonalenia, adekwatnych do potrzeb 

  własnych nauczyciela i szkoły.

 

 

 

 

 

 

- udział w szkoleniach, kursach,  

  konferencjach metodycznych,

- samokształcenie: studiowanie 

  literatury związanej z wykonywaną  

  pracą,

- udział w zespole samokształceniowym 

  nauczycieli języka polskiego i historii,

- odwiedzanie stron WWW poświęconych  

  zagadnieniom z zakresu literatury,

  historii i wiedzy o społeczeństwie.

 

- rozwijanie warsztatu pracy,

- poszerzanie własnej wiedzy

  i umiejętności.

 

 

 

 

 

 

- wykaz ukończonych form 

  doskonalenia.

- zaświadczenia

  o ukończonych formach  

  doskonalenia.

 

 

 

 

 

 

- zaświadczenia.

cały okres stażu

 

 

 

 

 

 

 

cały okres stażu

11.

 

Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej

i metodycznej.

- poszerzanie wiedzy z wybranych  

  zagadnień psychologii, pedagogiki,  

  dydaktyki oraz ogólnych problemów

  oświatowych z uwzględnieniem

  specyfiki zadań realizowanych przez 

  szkołę.

 

- pogłębianie wiedzy,

- rozwijanie własnych zainteresowań,

- znajomość aktualnych problemów

  szkoły,

- wykorzystywanie zdobytych  

  wiadomości w pracy dydaktyczno- 

  wychowawczej.

 

- notatki, pomoce,    

  dydaktyczne, bibliografia

- zaświadczenia.

na bieżąco

12.

 

Planowanie

i organizowanie własnego warsztatu pracy.

- zapoznanie się z podstawami

  programowymi, standardami wymagań

  egzaminacyjnych,

- opracowanie planów dydaktycznych

   nauczania języka polskiego i historii

   z uwzględnieniem ścieżek

   międzyprzedmiotowych oraz osiągnięć  

   uczniów

    

- podniesienie poziomu pracy,

- urozmaicenie procesu nauczania,

- pobudzanie aktywności poznawczej

  i  praktycznej uczniów.

- plany dydaktyczne,

- opracowane kryteria 

  oceniania dla języka 

  polskiego i historii.

IX. 2009

13.

Zapoznanie się

z Prawami Ucznia

i Konwencją Praw Dziecka.

- analiza Praw Ucznia i Karty Praw 

  Dziecka – stosowanie tych praw w pracy

  dydaktyczno – wychowawczej.

 

 

 

- zaświadczenie opiekuna 

  stażu.

cały okres stażu

14.

 

Analiza przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej

i postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły.

 

- analiza ustaw i rozporządzeń  

  ustawowych.

 

- zaświadczenie opiekuna

stażu.

cały okres stażu

15.

 

Wstępna ocena własnych

umiejętności.

- autorefleksja, analiza

  dotychczasowych osiągnięć.

 

- umiejętność samooceny

  i autokrytyki.

- określenie potrzeb

i kierunku dalszego

rozwoju zawodowego.

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

Program pracy Regionalnego Koła Naukowego

„Dl@ jutra”.

 

 

 

 

 

 

 

 

- realizacja zadań koła na terenie szkoły i poza szkoła, poprzez różne formy działalności: spotkania, wycieczki,

- współpraca z polską szkołą na Zaolziu (Republika Czeska).

 

 

 

 

 

 

 

 

- kontynuowanie działalności koła 

  oraz rozszerzanie współpracy ze

  szkołą czeską na różnych  

  płaszczyznach (z młodzieżą,

  nauczycielami, dyrekcją),

- dalsza współpraca z Kołem  

  Etnologów Wydziału Etnologii

  i Nauk o Edukacji Uniwersytetu  

  Śląskiego,

- poszukiwanie wsparcia  

  merytorycznego – kontakty z

  pracownikami naukowymi  

  Uniwersytetu Śląskiego.

 

- sprawozdanie z działalności

- zdjęcia,

- artykuły prasowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały okres stażu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

Prowadzenie zajęć otwartych, uczestniczenie

w lekcjach koleżeńskich.

 

- zajęcia integracyjne, rekreacyjne w 

  ramach działalności koła,

- lekcje koleżeńskie.

 

 

 

- integracja zespołów klasowych oraz 

  współpracujących nauczycieli

  i studentów.

- scenariusze zajęć,

- zaświadczenia dyrektora

szkoły,

- opinie.

 

cały okres stażu

 

 

 

18.

 

Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych w zakresie nauczanych przedmiotów.

- organizacje wspólnych zajęć 

  lekcyjnych z języka polskiego

  i historii w ramach współpracy

  z polską szkoła na Zaolziu.

 

 

 

- lekcje języka polskiego i historii

  z zastosowaniem aktywizujących

  metod nauczania dla uczniów obu

  szkół.

- konspekty,

- potwierdzenia dyrekcji,

- zdjęcia,

- prowadzenie

korespondencji ze szkoła

partnerską.

 

cały okres stażu

 

19.

 

Ewaluacja zajęć oraz wykorzystanie narzędzi ewaluacyjnych do oceny własnej pracy.

- dokonywanie modyfikacji, 

  wprowadzanie korekt planów

  i metod pracy,

- pomiar dydaktyczny,

- opracowanie testu i zasad jego

  konstruowania,

- sprawdzian klas VI.

- analiza własnych działań i ocena ich 

  skuteczności,

- wyciąganie wniosków co do metod i

  sposobów nauczania,

- badania jakości pracy, potwierdzenie

  stopnia opanowania materiału przez

  uczniów,

- wyniki sprawdzianu.

 

- korekty w programach

nauczania,

- test sprawdzający

opanowanie działu.

III. 2010

III. 2011

20.

 

Prowadzenie dokumentacji działalności pozaszkolnej, uroczystości szkolnych. 

 

- przygotowanie audycji radiowych, 

  imprez klasowych i szkolnych,

- rozwijanie umiejętności

  interpersonalnych.

- świadectwa, zaświadczenia,

scenariusze, zdjęcia, prace

uczniowskie.

cały okres stażu

21.

 

 

 

 

 

Utworzenie własnej biblioteczki metodyczno- przedmiotowej i własnej bazy materiałów dydaktycznych.

- zakup pomocy dydaktycznych,.

- wykonanie pomocy dydaktycznych 

  przy użyciu technik

  komputerowych,

- przygotowanie materiałów z

  literatury i historii.

 

 

- materiały, pomoce

dydaktyczne,

- fotografie i plakaty,

- prace wykonane przez

uczniów.

cały okres stażu

22.

 

Współpraca z opiekunem stażu.

 

- obserwacje zajęć prowadzonych 

  przez opiekuna stażu.

- obserwacje przeprowadzone przez

  opiekuna stażu.

 

- spotkania,

- konsultacje,

- rozmowy.

 

 

- konspekty,

- arkusze obserwacji lekcji,

- wpisy w dzienniku,

- potwierdzenie opiekuna

Stażu.

cały okres stażu

 

23.

 

Określenie dalszej drogi

własnego rozwoju

zawodowego.

 

- wyciągnięcie wniosków do dalszej 

  pracy.

- aprobata komisji egzaminacyjnej

  i uzyskanie stopnia nauczyciela

  mianowanego.

 

- zgromadzenie wymaganych

dokumentów.

końcowy okres

stażu

24.

 

Organizacja zajęć pozalekcyjnych (kultura czasu wolnego).

 

- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych 

  (dyskoteki klasowe, Andrzejki,

  Wigilia klasowa).

- integracja zespołu klasowego.

- zapisy w dzienniku

lekcyjnym,

- karta wycieczki.

cały okres stażu

25.

 

Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i sytuacji rodzinnej uczniów.

 

- zapoznanie z orzeczeniami

  i opiniami Poradni Psychologiczno   

  Pedagogicznej.

- kontakty z rodzicami  

  (indywidualne, zebrania klasowe,

  współpraca z trójką klasową,

  współpraca ze szkolną Radą

  Rodziców).

- konsultacje z innymi

  nauczycielami.

- obserwacja uczniów w sytuacjach

  szkolnych i pozaszkolnych,

- indywidualne rozmowy z uczniem.

 

- rozpoznanie środowiska w celu 

  zrozumienia i rozwijania problemów

  wychowawczych i dydaktycznych.

- adnotacje w dzienniku

lekcyjnym

- zaświadczenia wystawione

przez PPP,

- orzeczenia.

 

cały okres stażu

26.

 

Opracowanie indywidualne programu nauczania dla ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

 

 

 

- prowadzenie zajęć 

  rewalidacyjnych wg programu  

  opracowanego w oparciu

  o orzeczenie PPP oraz współpracę

  z nauczycielami przedmiotów.

- osiągnięcia uczniów korzystających

  z zajęć wyrównawczych

  i wspomagających.

- program nauczania,

- dziennik zajęć

indywidualnych.

IX. 2009

27.

 

 

 

 

 

Uwzględnienie potrzeb rozwojowych uczniów

i środowiska lokalnego

w swojej pracy (profilaktyka prozdrowotna i ekologiczna, BHP).

 

 

- przygotowywanie uczniów

  i prowadzenie konkursów

  przedmiotowych na różnym

  szczeblu,

- prowadzenie zajęć

  wyrównawczych z uczniem

  słabym,

- organizowanie

  i współorganizowanie wycieczek

  szkolnych,

- organizowanie spotkań

  z przedstawicielami Policji,

  psychologiem i pedagogiem

  szkolnym.

 

- zajęcia profilaktyczne w ramach 

  własnych przedmiotów lub godzin

  z wychowawcą.

- dziennik zajęć

pozalekcyjnych,

- potwierdzenia udziału,

- wyniki konkursów, dyplomy.

cały okres stażu

28.

 

Uwzględnienie w swojej pracy współczesnych problemów społecznych

i cywilizacyjnych.

- realizowanie zadań 

  wychowawczych w pracy

  z uczniami zgodnie ze szkolnym

  programem wychowawczym

  i szkolnym programem

  profilaktyki.

 

 

- zapisy tematów

w dzienniku,

- sprawozdanie z działań

wynikających ze szkolnego

programu profilaktyki.

cały okres stażu

 

 

 

29.

 

Uczestnictwo w różnych

formach kultury i rekreacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- wycieczki,

- wyjścia do kina i teatru,

- happeningi,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- współudział w organizowanych  

  dniach otwartych szkoły.

 

- integracja zespołu klasowego

- zaznajomienie uczniów z różnymi 

  formami kultury,

- wprowadzenie w życie kulturalne

  miasta,

- umożliwienie poznania historii

  i specyfiki miasta (wystawy

  w Muzeum),

- wspieranie uczniów  w rozwoju ich 

  talentów i zainteresowań,

- zachęcanie uczniów o czynnego

  wypoczynku.

- zaangażowanie rodziców w życie  

  szkoły.

- karty wycieczek., zdjęcia,

sprawozdania,

- dokumentowanie wyjść

i imprez w dzienniku

lekcyjnym.

 

wg harmonog.

imprez

i wycieczek

klasowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.

 

Doskonalenie w zakresie komputera i nowatorskich metod nauczania z użyciem TIK.

 

- udział w szkoleniu.

- znajomość pakietu Microsoft Office.

- zaświadczenie

 

31.

 

Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej.

 

- przygotowywanie przy pomocy

  komputera potrzebnych  

  dokumentów, np. planu rozwoju

  zawodowego, sprawozdań,

  wniosków, konspektów zajęć,

  programów nauczania, testów, prac

  klasowych itd.,

- przygotowanie materiałów

  dydaktycznych (pomocy),

- prowadzenie korespondencji za

  pośrednictwem poczty

  elektronicznej z przedstawicielami

  wydawnictw językowych oraz

  nauczycielami.

 

- samodzielne tworzenie własnych   

  dokumentów i pomocy 

  dydaktycznych,

- możliwość ciągłego aktualizowania

  danych,

- urozmaicanie własnego warsztatu

  pracy,

- podniesienie skuteczności poziomu

  kształcenia poprzez szybszy dostęp

  do informacji,

- wykorzystanie komputera oraz

  urządzeń multimedialnych

  w zajęciach edukacyjnych.

 

- gromadzenie wydruków

komputerowych,

cały okres stażu

 

32.

 

 

 

 

 

Publikacje w Internecie.

 

 

 

 

 

 

- umieszczenie w Internecie

  publikacji dotyczących własnej

  pracy zawodowej – planu rozwoju

  zawodowego, scenariuszy zajęć,

  referatów.

 

 

 

 

 

 

 

cały okres stażu

 

 

 

33.

 

Zapoznanie się

z programem

wychowawczym szkoły.

- określenie zadań nauczyciela –

  wychowawcy.

- wymiana doświadczeń z innymi

  wychowawcami.

 

 

- umiejętność radzenia sobie

   z problemami wychowawczymi,

- opracowanie planu wychowawczego

  dla własnej klasy i wdrożenie go.

- plan wychowawczy

własnej klasy.

 

34.

 

Realizowanie zadań wychowawczych w pracy

z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym.

 

- analiza wyników w nauce,

- organizowanie pomocy

  koleżeńskiej i indywidualna pomoc

  wychowankom,

- objęcie szczególną troską uczniów

  słabych.

- opieka nad uczniami szczególnie

  uzdolnionymi poprzez

  motywowanie ich do dalszego

  poszerzania wiedzy oraz udział

  w konkursach,

- podnoszenie znajomości

  obowiązków i praw ucznia.

- działania na rzecz podnoszenia

  kultury osobistej.

- przeciwdziałanie konfliktom

  w klasie.

- przeciwdziałanie nałogom

  i uzależnieniom poprzez pogadanki

  tematyczne,

- aktywne pełnienie dyżurów przez

  uczniów w trakcie przerw

  śródlekcyjnych.

 

 

 

 

 

- program wychowawczy

szkoły i klasy,

- zapisy tematów

w dzienniku.

na bieżąco

 

wg potrzeb

 

cały okres stażu

35.

 

Prowadzenie dokumentacji wychowawcy klasy.

- zbieranie ankiet, scenariuszy lekcji

  wychowawczych, wywiadów,

 dokumentacji spotkań z rodzicami,

 opinii PPP,

- współpraca z pedagogiem

  szkolnym: rozpoznanie sytuacji lub

  interwencje w trudnych sytuacjach

  (np.: agresja, kradzieże,

  nieobecności).

 

- poznanie struktury grupy,

- zebranie informacji

  o wychowankach,

- rozwiązanie problemów.

- scenariusze,

- sprawozdania,

- notatki.

na bieżąco

36.

 

Rozpoznawanie

i rozwiązywanie problemów edukacyjnych

i wychowawczych uczniów sprawiających trudności dydaktyczne i wychowawcze

- obserwacja i analiza możliwości

  ucznia,

- identyfikacja problemu,

- prognoza,

- propozycje rozwiązań,

- organizowanie pomocy

   w zależności od zdiagnozowanego     

  problemu.

 

- efekty oddziaływań,

- znajomość indywidualnych

  możliwości ucznia.

- opis i analiza przypadków

rozpoznania i rozwiązania

problemów edukacyjnych

i wychowawczych,

- korespondencja z rodzicami

lub opiekunami dziecka.

cały okres stażu

37.

 

Współpraca z rodzicami.

- ścisły kontakt z rodzicami uczniów,

- spotkania klasowe i indywidualne,

- diagnozowanie możliwości

  uczniów, problemów w nauce i ich

  przyczyn.

- prowadzenie pedagogizacji

  rodziców we współpracy

  z pedagogiem szkolnym

  i pielęgniarką szkolną w ramach

  zebrań z rodzicami,

- dobieranie różnorodnych metod

  i narzędzi w procesie nauczania,

  sprawdzania i oceniania uczniów.

 

- efektywna współpraca z rodzicami,

- umiejętność rozwiązywania

  problemów wychowawczych.

- zapoznanie rodziców z postępami  

  dzieci w nauce i ich zachowaniem.

- dostosowanie wymagań

  edukacyjnych do indywidualnych

  potrzeb ucznia.

- protokoły,

- notatki ze spotkań

z rodzicami w dzienniku

lekcyjnym.

wg harmonog.

zebrań

z rodzicami

 

cały okres stażu.

38.

 

Pogłębianie wiedzy

i umiejętności w zakresie

zaspokajania potrzeb

wychowawczych uczniów.

 

 

- udział w warsztatach i szkoleniach

  dla wychowawców,

- studiowanie literatury

  pedagogicznej,

- konsultacje z pedagogiem 

  i psychologiem szkolnym.

- wykorzystywanie zdobytej wiedzy

  i umiejętności w pracy wychowawcy

  klasowego.

 

- zaświadczenia

o ukończonych formach

doskonalenia.

 

 

cały okres stażu.

 

 

 

 

39.

 

Zapoznanie się z aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty i działania szkoły.

 

- analiza Karty Nauczyciela, Ustawy  

  o Systemie Oświaty,

  Rozporządzenia MEN i S, Statutu

  Szkoły, WSO i obowiązujących

  regulaminów,

- opracowanie dokumentacji

  koniecznej do przeprowadzenia

  stażu.

 

- umiejętność posługiwania się

  przepisami dotyczącymi systemu

  oświaty.

 

na bieżąco

40.

 

Współtworzenie prawa wewnątrzszkolnego

i posługiwanie się przepisami systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich

w pracy nauczyciela.

- uczestnictwo w radach

  pedagogicznych i spotkaniach

  zespołów przedmiotowych,

- praca w komisjach powoływanych 

  w szkole,

- współpraca z organami

  nadzorującymi w ramach

  zachodzących potrzeb (Urząd

  Miasta, ZNP, itp.),

- organizowanie pomocy

  psychologicznej dla uczniów

  z problemami w nauce i z rodzin

  patologicznych,

- analiza opinii z Poradni

  Psychologiczno- Pedagogicznej,

- uwzględnienie uwag i zaleceń.

 

 

 

cały okres stażu

 © 1999-2015 Ewa Krysińska