Strona główna | Galeria zdjęć | Aktualności | Księga gości | Informacje | Nauczyciele | Linki | Promyczek | Nasza szkoła | Publikacje nauczycieli | Publikuj
Wybierz dział publikacji
Wpisz szukane słowa
Wyszukaj w:

Publikacje / nauczanie zintegrowane / Alina Wojtala - Śródroczna ocena opisowa X


Autor: Alina Wojtala
opublikowano: 2009-10-21 :: 20:02


ŚRÓDROCZNA OCENA OPISOWA

ŚRÓDROCZNA OCENA OPISOWA


......................................................           I         2008/2009
nazwisko i imię ucznia                         klasa     rok szkolny


A. POSTAWA UCZNIA

- uczeń pilny , czasami pilny , pracowity , systematyczny , niesystematyczny ;
- jest przygotowany do zajęć zawsze, często , czasami , zwykle nieprzygotowany ;
- odrabia zadania , nie odrabia prac domowych , zapomina o nich ;
- dba o przybory i podręczniki szkolne , nie dba o podręczniki i przybory szkolne ;
- bierze aktywny udział w zajęciach , wykazuje samodzielność w działaniach , jest spostrzegawczy , potrafi skupić uwagę ( krótko , dłużej ) , myśli logicznie , wykonuje polecenia ( szybko , wolno , w umiarkowanym tempie ) , odmawia wykonywania poleceń ( zawsze , czasami ) ,wymaga pomocy nauczyciela ( zawsze , czasami );
- na zajęciach jest zdyscyplinowany ( zawsze , czasami ) , nadmiernie ruchliwy (rozmawia , mówi głośno nie pytany , często zajmuje się czymś innym , zaczepia inne dzieci , przeszkadza im w pracy ) , jest aktywny , bierny , ospały ;
- cechuje go koleżeńskość , życzliwość , chęć pomagania innym , prawdomówność ;
- posiada ( nie posiada ) umiejętność współpracy w grupie , klasie ;
- przestrzega ( nie przestrzega ) norm społecznych w klasie , czasami przestrzega ,nie przestrzega norm ;
- potrafi ( nie potrafi , nie zawsze potrafi ) opanować własne negatywne emocje , potrafi poprawnie reagować w sytuacjach konfliktowych ( nie zawsze potrafi );
- na niepowodzenia reaguje ....................................... ;


B. WYBRANE UMIEJĘTNOŚCI

Mówienie

- potrafi prawidłowo wypowiadać się (zawsze , czasami ) , ma słownik bogaty , dość bogaty , wystarczający , ubogi ;
- mówi chętnie , odważnie wyraża swoje opinie , poprawnie formułuje zdania , ma trudności z formułowaniem zdań ;
- samodzielnie, chętnie wypowiada się na dowolny temat , na temat wysłuchanego tekstu rozwiniętymi zdaniami , nierozwiniętymi zdaniami , pojedynczymi wyrazami , nie wypowiada się ;
- stosuje ( nie stosuje ) poprawne formy gramatyczne , wypowiada się w uporządkowanej ( nieuporządkowanej ) formie na określony lub dowolny temat ;

Czytanie

- sylabizuje , zniekształca sylaby , wyrazy , czyta płynnie , poprawnie wyraziście, wyraźnie , czyta pojedynczymi wyrazami , zdaniami , nie opanował techniki czytania krótkich tekstów , lektur , tekstów z podziałem na role , czyta wolno , zbyt wolno , szybko , zbyt szybko ;
- rozumie tekst w całości , fragmenty , nie rozumie tekstu czytanego głośno , cicho , czyta z ustaleniem podtekstu ;
Pisanie

- pisze kształtnie , czytelnie, niedbale ;
- prawidłowo rozmieszcza tekst na stronicy , nie rozmieszcza tekstu prawidłowo ;
- pisze płynnie , w dobrym tempie , wolno, zbyt wolno, gubi litery, przestawia litery, sylaby ;
- przepisuje poprawnie wyrazy, zdania, teksty, przepisuje z błędami licznymi , drobnymi ;
- pisze poprawnie z pamięci , z drobnymi błędami , z licznymi błędami ;
- pisze ze słuchu zdania , teksty poprawnie, z drobnymi błędami , z licznymi błędami ;
- przestrzega , nie przestrzega , poprawności ortograficznej opracowanego słownictwa we własnych tekstach ;
- potrafi samodzielnie zapisać swoje wypowiedzi, nie potrafi, ma problemy ;
- umie samodzielnie napisać opowiadanie , zredagować opis, życzenia, nie umie ,ma problemy ;

Obliczanie

- posiada ukształtowane pojęcie dziesiątkowego systemu pozycyjnego , nie przyswoił pojęcia dziesiątkowego systemu pozycyjnego ;
- umie przeczytać i zapisać cyframi i słowami liczby w zakresie 100 , 1000 , ma problemy z ich zapisaniem , nie umie ;
- wykonuje działania w oparciu o konkrety , dodaje i odejmuje w zakresie 100 biegle, nie ma trudności, ma liczne trudności ;
- sprawnie mnoży i dzieli w zakresie 100, ma trudności ;
- umie dodawać i odejmować w pamięci w zakresie 1000 , ma trudności , oblicza przy pomocy nauczyciela ;
- umie dodawać i odejmować sposobem pisemnym w zakresie 1000 , ma liczne trudności, oblicza z pomocą nauczyciela ;
- rozumie , nie rozumie struktury zadania tekstowego ;
- rozwiązuje proste zadania tekstowe sprawnie ,bezbłędnie, nie potrafi samodzielnie rozwiązywać, oczekuje pomocy nauczyciela ;
- rozwiązuje nietrudne zadania złożone sprawnie , bezbłędnie, nie potrafi samodzielnie rozwiązywać , wymaga pomocy ;
- rozpoznaje , nie rozpoznaje kształty figur geometrycznych , zna, nie zna ich własności ( liczba boków , wierzchołków, długości boków , wzajemnego ich położenia );
- umie obliczać obwody figur geometrycznych , ma problemy z obliczaniem , nie umie obliczać;
- rozpoznaje, w otoczeniu i na rysunkach linie : proste krzywe, odcinki, łamane, odcinki prostopadłe i równoległe, nie rozpoznaje , ma trudności;
- zna, myli się , zna tylko niektóre poznane jednostki miary ;
- umie posługiwać się zegarkiem i kalendarzem sprawnie , z trudnością , myli się ;


 

Umiejętności społeczno – przyrodnicze

- umie obserwować zjawiska przyrodnicze , analizować je, opisywać a nawet niektóre wyjaśnić ( ma problemy );
- rozumie ( ma problemy ze zrozumieniem )znaczenie ochrony przyrody dla życia człowieka ;
- zna (nie zna) warunki wpływające na wzrost i rozwój roślin ;
- potrafi rozpoznać i nazwać 2-3 gatunki roślin uprawianych na polach ;
- potrafi wymienić nazwy kilku zwierząt żyjących na polu ;
- rozróżnia i nazywa piętra lasu oraz potrafi wymienić rośliny tworzące te piętra, myli się , nie potrafi ;
- potrafi wymienić nazwy kilku zwierząt żyjących w lesie ;
- wie jakie prace wykonywane są jesienią na polu , w ogrodzie , sadzie ;
- umie (nie potrafi) opowiedzieć o pracy rolnika i leśnika ;
- umie ( nie potrafi) opowiedzieć o swojej miejscowości ;
- wie jak posługiwać się mapą , umie wskazać granice Polski , główne rzeki , kierunki świata na mapie , ma problemy , nie potrafi ;
- potrafi ( ma problemy, nie potrafi) wskazać różnice między krajobrazami : górskim , wyżynnym, nizinnym i nadmorskim ;
- umie bezpiecznie przejść przez jezdnię, zna przepisy ruchu drogowego obowiązujące pieszych i rowerzystów , rozumie znaczenie poznanych znaków drogowych ;
- potrafi (nie potrafi)wymienić kilka czynników wpływających na zdrowie człowieka ;
- zna (nie zna) wartości odżywcze owoców i warzyw ;


Umiejętności artystyczno – techniczne

- potrafi wyrazić za pomocą środków plastycznych swoje przeżycia, obserwacje, nastroje, wiedzę o świecie, treści utworów literackich i muzycznych , nie potrafi , ma problemy z ich wyrażeniem ;
- potrafi , nie potrafi ( ma problemy ) zaobserwować cechy przedmiotów, roślin, zwierząt i ludzi, ich kształt, barwę ,wielkości, proporcje ;
- wie, nie wie, ma problemy z rozumieniem co oznaczają na rysunkach poglądowych linie ciągłe ciągłe i przerywane ;
- umie zaginać, ciąć i kleić papier i karton;
- wykonuje swoje prace estetycznie, starannie, zawsze doprowadza do końca , nie zawsze dąży do zakończenia pracy, nie stara się o estetykę swoich prac ;
- w czasie pracy zachowuje ład i porządek , nie dba o miejsce pracy ;
- potrafi ( ma problemy ) ruchem zilustrować muzykę ;
- lubi śpiewać, niechętnie śpiewa, wykazuje poczucie rytmu ;
- umie wyklaskać podany rytm , nie umie , ma problemy ;
- umie zaśpiewać hymn państwowy, kolędę , piosenki, nie umie , czasami ma problemy;
- zna nazwy i brzmienie kilku instrumentów perkusyjnych;
- potrafi taktować na dwa, trzy, cztery, nie potrafi , ma problemy ;
- zna wartości poznanych nut i pauz , nie zna , myli ;


Umiejętności fizyczno- ruchowe

- chętnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, ma trudności z precyzyjnym wykonywaniem ćwiczeń ;
- uczestniczy chętnie w zabawach rytmiczno – ruchowych, rytmiczno – tanecznych, nie chętnie uczestniczy ;
- bierze aktywny udział , nie bierze udziału w zespołowych grach sportowych ;
- współdziała , nie współdziała w grupie przy wykonywaniu ćwiczeń i zadań ;
- przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny w czasie gier, zabaw i zajęć ruchowych, nie zawsze przestrzega , w ogóle nie przestrzega ;
- umie rzucać do celu i na odległość ;
- umie poprawnie , ma problemy ,nie umie wykonać przewrót w przód i w tył ;
- umie kozłować piłkę lewą i prawą ręką , rzucać i chwytać , ma problemy ;
- przestrzega zasad sportowego współzawodnictwa , nie przestrzega ;

C. Religia: …………..

 

D: Język obcy:

..............................................................

 

Wskazania i zalecenia :...................................................................................................

...........................................................                    ...........................................................
podpis wychowawcy , data                                                        podpis rodzica © 1999-2015 Ewa Krysińska